Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wybory2018/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Głosowanie korespondencyjne


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wybory2018/templates/wybory2018v1/functions.php on line 185

Kto może głosować korespondencyjnie?

Możesz głosować korespondencyjnie, jeżeli masz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także orzeczenie organu rentowego o:

1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
2.całkowitej niezdolności do pracy,
3. niezdolności do samodzielnej egzystencji,
4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

Możesz także głosować korespondencyjnie, jeżeli jesteś osobą о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, której przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Nie możesz głosować korespondencyjnie, jeżeli przebywasz w

- zakładzie leczniczym,
- domu pomocy społecznej,
- zakładzie karnym lub areszcie śledczym oraz ich oddziałach zewnętrznych,

oraz gdy głosujesz przez pełnomocnika.

Co mam zrobić, jeżeli chcę głosować korespondencyjnie?

Musisz zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego właściwemu komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów.

Możesz dokonać takiego zgłoszenia ustnie, pisemnie, faksem lub przez Internet. Zgłoszenie musi zawierać:

  1. nazwisko,
  2. imię (imiona),
  3. imię ojca,
  4. datę urodzenia,
  5. numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  6. oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie,
  7. oznaczenie wyborów,
  8. kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
  9. żądanie załączenia nakładki w alfabecie Braille’a, jeżeli jej sobie życzysz,
  10. adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

W przypadku, gdy zgłoszenie nie spełnia wymogów, urzędnik wyborczy wzywa wyborcę niepełnosprawnego do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 1 dnia od dnia doręczenia wezwania.

Jeżeli dokonasz zgłoszenia po ustawowym terminie, zgłoszenie nie będzie spełniało wymogów lub nie uzupełnisz zgłoszenia w wyznaczonym terminie, albo wystąpiłeś wcześniej z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, Twoje zgłoszenie nie będzie dalej rozpatrywane, a Ty zostaniesz o tym powiadomiony przez urzędnika wyborczego.

Po rozpatrzeniu Twojego zgłoszenia zostaniesz dopisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania na terenie gminy, który jest wyznaczony do głosowania korespondencyjnego.

Pakiet wyborczy, który wyśle urzędnik wyborczy, powinieneś otrzymać nie później niż 6 dni przed dniem głosowania, do rąk własnych i za pokwitowaniem odbioru. Jeżeli nie będziesz mógł własnoręcznie pokwitować odbioru, czynność tę może wykonać doręczający, wskazując przyczynę braku Twojego podpisu. Jeżeli nie będzie Cię w domu, doręczający zostawi informację o dacie powtórnej próby doręczenia, nie później niż jeden dzień od daty pierwszej próby.

Pakiet wyborczy zawiera: zaadresowaną kopertę zwrotną, kartę lub karty do głosowania, kopertę na kartę lub karty do głosowania, instrukcję głosowania korespondencyjnego oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, a także nakładkę w alfabecie Braille’a, jeżeli o nią poprosiłeś.

Po oddaniu głosu włóż kartę lub karty do dołączonej koperty na karty do głosowania i zaklej ją. Zaklejoną kopertę z kartą lub kartami w środku włóż do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przekaż całość za pokwitowaniem pracownikowi Poczty Polskiej. Zgłosi się on po odbiór przesyłki najpóźniej ostatniego dnia roboczego przed dniem wyborów. Przesyłka ta jest zwolniona z opłat pocztowych.

Koperty zwrotne przekazywane są do właściwej obwodowej komisji wyborczej do momentu zakończenia głosowania.

Możesz też osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do wyznaczonej do głosowania korespodencyjnego obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.