Cena za oczyszczanie ścieków dowożonych do punktu zlewnego GOŚ

Cena za oczyszczenie 1 m3 ścieków dowożonych do punktu zlewnego GOŚ obowiązuje od dnia 16.05.2011 roku i wynosi:

  • dla ścieków pochodzących od gospodarstw domowych - 4,95 zł + VAT wynikający z obowiązujących przepisów,
  • dla ścieków pochodzących od podmiotów gospodarczych, w których stężenie wskaźnika ChZT nie przekracza 700 mg02/l - 4,95 zł + VAT wynikający z obowiązujących przepisów,
  • dla ścieków pochodzących od podmiotów gospodarczych, w których stężenie wskaźnika ChZT przekracza 700 mg02/l - podlega progresji wg tabeli.

Tabela opłata za oczyszczanie 1m3 nieczystości płynnych, dowiezionych do punktu zlewnego GOŚ - uwzględniająca progresję opłaty za przekroczenie stężenia zanieczyszczeń (ChZT).

Kategoria
zaszeregowania
Stężenie wskaźnika
zanieczyszczeń

ChZT ( mg02/dm3 )
Współczynnik progresji
ceny za 1m3
1 Do 700 K x 1
2 701 - 3000 K x 1,25
3 3001 - 5000 K x 2
4 5001 - 7000 K x 2,25
5 7001 - 9000 K x 3
6 9001 - 11000 K x 3,5
7 11001 - 13000 K x 5
8 13001 - 15000 K x 5,5
9 15001 - 20000 K x 7
10 > 20000 K x 10

K - 4,95 zł netto (cena za oczyszczenie 1m3 ścieków, obowiązująca w spółce w danym roku).


Cennik usług laboratoryjnych

laboratorium Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kutnie Świadczy usługi wykonywania badań ścieków w zakresie niżej wymienionych parametrów:

L.p. Oznaczany parametr Identyfikacja metody badawczej Cena netto (zł)
1. pH PN-EN ISO 10523 7,00
2. Chemiczne zapotrzebowanie ścieków met. dwuchromianową (ChZTCr) PN-ISO 15705 98,00
3. Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) bez rozcieńczenia PN-EN 1899-1 48,00
4. Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) z rozcieńczeniem PN-EN 1899-1 95,00
5. Fosfor ogólny PN-EN ISO 6878 47,00
6. Azot amonowy PN-ISO 5664 32,00
7. Azot azotanowy PN-82.C-04576.08 62,00
8. Azot azotynowy PN-EN 26777 33,00
9. Azot Kjeldahla PN-EN 25663 127,00
10. Zawiesiny ogólne PN-EN 872 93,00
11. Chlorki PN-ISO 9297 17,00

Do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT wynikający z obowiązujących przepisów.


Cena za trawę darniową

Cena za 1m2 trawy darniowej wynosi 9,00 zł + VAT wynikający z obowiązujących przepisów.

Uwaga!!!
W przypadku jednorazowego zakupu trawy w ilości powyżej 200m2 udziela się rabatu do 20% ceny.